آزمایش های مناسب برای نمایش در دومین مسابقه نور

در این بخش آزمایش هایی در موضوعات و حیطه های مختلف علوم تجربی ارایه شده است. شما می توانید با ابتکار و تغییراتی در آنها، آزمایش های جالبی ترتیب دهید و در دومین مسابقه نور شرکت کنید ...

experiment
رنگ کردن گل سفید
experimen2t


اخبار مرتبط با اولین و دومین مسابقه دانش آموزی نور

  • نورآزما ۴۰۲ ویژه آزمایش‌های بازتابش نور
  • نورآزما یک آزمایشگاه شخصی قابل حمل جهت استفاده در خانه یا مدرسه
  • نورآزمای 410 برای دانش آموز و معلم: آزمایش بدون نیاز به محیط آزمایشگاه
  • نورآزمای 410 محصولی برای همه سنین