آزمایش های مناسب برای نمایش در دومین مسابقه نور

در این بخش آزمایش هایی در موضوعات و حیطه های مختلف علوم تجربی ارایه شده است. شما می توانید با ابتکار و تغییراتی در آنها، آزمایش های جالبی ترتیب دهید و در دومین مسابقه نور شرکت کنید ...

experiment
رنگ کردن گل سفید
experimen2t