فصل 1 _ مواد و نقش آن در زندگی

C134 1
دانلود فصل 1_ مواد و نقش آن در زندگی

 

چند عنصر و کارد آن

چند عنصر و کارد آن

       

چند نوع نمک

چند نوع نمک

       

مخلوط و ترکیب

مخلوط و ترکیب

       

چکش خواری فلزات

چکش خواری فلزات

       

مقایسه آلیاژها با فلزات اصلی آنها

مقایسه آلیاژها با فلزات اصلی آنها

       

رسانش الکتریکی

رسانش الکتریکی

       

رسانش الکتریکی

رسانش الکتریکی

       

خواص فیزیکی عناصر

خواص فیزیکی عناصر

       

ویژگی های فیزیکی

ویژگی های فیزیکی

       

واکنش با اکسیژن

واکنش با اکسیژن

       

محافظت در برابر اکسید شدن

محافظت در برابر اکسید شدن

       

خوردگی آهن

خوردگی آهن

واکنش فلز با آب

واکنش فلز با آب

       

آتشفشان

آتشفشان

اختیاری      

خمیردندان فیل!

خمیردندان فیل!

اختیاری      

فوران اکسیژن و بخار آب

فوران اکسیژن و بخار آب

اختیاری      

واکنش گرما زا

واکنش گرما زا

اختیاری      

واکنش نیتروژن تریودید

واکنش نیتروژن تریودید

اختیاری      

واکنش فسفر سفید

  واکنش فسفر سفید  اختیاری      
 

چند نمونه اسید

  چند نمونه اسید        

مثال هایی از اسید

  مثال هایی از اسید        

کاربرد بازها

  کاربرد بازها        

نیش حشرات

  نیش حشرات        

باز، خنثی، اسید و زمین

  باز، خنثی، اسید و زمین        

اثر اسید روی فلز و غیرفلز

  اثر اسید روی فلز و غیرفلز        
           
           
           

عناصر شیمیایی در بدن

  عناصر شیمیایی در بدن        

جدول تناوبی

  جدول تناوبی        
 

پروتون و الکترون

  پروتون و الکترون        

اتم هیدروژن

  اتم هیدروژن        

پیوند اشتراکی (کووالانسی) هیدروژن

  پیوند اشتراکی (کووالانسی) هیدروژن        

پیوند اشتراکی (کووالانسی) در مولکول آب

  پیوند اشتراکی (کووالانسی) در مولکول آب        

پیوند دوگانه مولکول اکسیژن

  پیوند دوگانه مولکول اکسیژن        

نسبت جرم عناصر در ترکیب گازی

  نسبت جرم عناصر در ترکیب گازی        

پیوند یونی سدیم کلراید

  پیوند یونی سدیم کلراید        

یون کلسیم کلراید

  یون کلسیم کلراید        

ساختار اتمی و مولکولی چهار ماده

  ساختار اتمی و مولکولی چهار ماده        

ویژگی های پلیمر

  ویژگی های پلیمر        

اثر گرما بر پلاستیک

  اثر گرما بر پلاستیک        

ترکیب آلی

  ترکیب آلی