فصل 2 _ رفتار اتم ها با یکدیگر

C134 2
دانلود فصل 2 _ رفتار اتم ها با یکدیگر

 

حالت های آب

حالت های آب

       

حرکت مولکول های گاز

حرکت مولکول های گاز

اختیاری      

ذرات مایع

ذرات مایع

اختیاری      

حرکت مولکول های جامد

حرکت مولکول های جامد

اختیاری      

چند نوع نمک

چند نوع نمک

       

چند نمونه اسید

چند نمونه اسید

       

کاربرد بازها

کاربرد بازها

       

ساختار اتمی و مولکولی چهار ماده

ساختار اتمی و مولکولی چهار ماده

       

واکنش سدیم و کلر

واکنش سدیم و کلر

       

پیوند یونی سدیم کلراید

پیوند یونی سدیم کلراید

       

پیوند یونی

پیوند یونی

       

بلور سدیم کلراید

بلور سدیم کلراید

       

بلور NaCl

بلور NaCl

       

یون کلسیم کلراید

یون کلسیم کلراید

       

هیدروژن فلوراید

هیدروژن فلوراید

       

ویژگی های سدیم کلراید

ویژگی های سدیم کلراید

       

ویژگی های پیوند یونی

ویژگی های پیوند یونی

       

حل شدن نمک در آب

حل شدن نمک در آب

       

رسانش الکتریکی اسیدها

رسانش الکتریکی اسیدها

       

واکنش اکسیدها با آب

واکنش اکسیدها با آب

       

هیدورکسید فلزها

هیدورکسید فلزها

       

رسانش الکتریکی نمک و آب نمک

رسانش الکتریکی نمک و آب نمک

       

رسانش الکتریکی نمک ها

رسانش الکتریکی نمک ها

       

رسانش الکتریکی محلول های آبی

رسانش الکتریکی محلول های آبی

       

اتم هیدروژن

اتم هیدروژن

       

پیوند اشتراکی (کووالانسی) هیدروژن

پیوند اشتراکی (کووالانسی) هیدروژن

       

پیوند اشتراکی (کووالانسی) در مولکول آب

پیوند اشتراکی (کووالانسی) در مولکول آب

       

مولکول قطبی آب

مولکول قطبی آب

نیروی بین مولکول های آب

نیروی بین مولکول های آب

الکترولیز آب

الکترولیز آب

اختیاری      

پیوند دوگانه مولکول اکسیژن

پیوند دوگانه مولکول اکسیژن

       

کربن دی اکسید

کربن دی اکسید

       

دی نیتروژن پنتااکسید

دی نیتروژن پنتااکسید

       

ویژگی های فیزیکی ترکیبات کووالانسی

ویژگی های فیزیکی ترکیبات کووالانسی

       
 

سوختن متان

  سوختن متان  اختیاری