برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

مواد الفبای زندگی

C104-2

دانلود بخش مواد الفبای زندگی - علوم تجربی پایه هفتم

آنچه که در زیر آمده، قسمتی از مدل سازی های بخش "فهرست موضوعی" است که می توان در کلاس هفتم استفاده نمود. در زیر بخش دوم کتاب با عنوان "مواد الفبای زندگی"  آمده است و مدل سازی های آن برای دبیران محترم و کلاس های هوشمند انتخاب شده است. الیته این به معنی الزام استفاده از همه آنها در کلاس درس نیست بلکه دبیران محترم بر اساس طرح درس شان می توانند بخشی از آنها را در کلاس استفاده نمایند و ما بقی موارد را متناسب وقت و سطح کلاس یا گاهی بر اساس سوال های دانش آموزی و خارج کلاس در اختیار دانش آموزان مستعد قرار دهند. در کنار برخی مدل سازی ها کلمه "اختیاری" آورده شده است. دانش آموزان عزیر در صورت علاقه می توانند آنها را مرور نمایند.

 

حالت های آب

حالت های آب

   

چند عنصر و کارد آن

چند عنصر و کارد آن

 

چند نوع نمک

چند نوع نمک

اختیاری  
 

پازل سنگ نمک

پازل سنگ نمک

اختیاری  
 

رسانا و نارسانا

رسانا و نارسانا

اختیاری  
 

مواد مغناطیسی و غیر مغناطیسی

  مواد مغناطیسی و غیر مغناطیسی  اختیاری  
 

شناوری جسم جامد در مایع 2

  شناوری جسم جامد در مایع 2    
 

مخلوط و ترکیب

  مخلوط و ترکیب    
 

نام برخی عناصر

  نام برخی عناصر    
 

ساختار اتمی و مولکولی چهار ماده

  ساختار اتمی و مولکولی چهار ماده    

فشردگی آب و هوا

فشردگی آب و هوا

اختیاری

حرکت ذرات گاز

حرکت ذرات گاز

اختیاری
 

بادکنک و سرمای شدید

  بادکنک و سرمای شدید    
 

نیتروژن مایع در بادکنک

  نیتروژن مایع در بادکنک    
 

انبساط حرارتی سیم

  انبساط حرارتی سیم  اختیاری  
 

انبساط حجمی

  انبساط حجمی    
 

نمودار جوش آمدن از یخ

  نمودار جوش آمدن از یخ    
 

انجماد سریع

  انجماد سریع    

میزان کشیدگی سیم

ضریب یانگ

اختیاری

محاسبه چگالی

محاسبه چگالی

چوب با چگالی متفاوت

چوب با چگالی متفاوت

شناوری در سیال های مختلف

شناوری در سیال های مختلف

شناوری جسم جامد در مایع

شناوری جسم جامد در مایع