ماشین های ساده - اهرم

نوشته شده توسط 

              

 

فیل و الاکلنگ

فیل و الاکلنگ

   
 

اهرم چیست؟

اهرم چیست؟