ماشین های ساده - سطح شیبدار

نوشته شده توسط 

             

 

سطح شیبدار

سطح شیبدار

   
 

نیروی سطح شیبدار