مجید محسنی

مجید محسنی

دوشنبه, 05 تیر 1391 ساعت 12:11

شدت صدا

روی شکل های زیر کلیک کنید تا صدای آن را بشنوید. به نظر شما کدام صدا از همه بلندتر است؟ چه چیز در نمودار مربوط به آن بیشتر است؟
(برای قطع شدن صدا، روی همان شکل کلیک کنید)

دوشنبه, 05 تیر 1391 ساعت 12:10

عبور صدا از خلاء

در مدل سازی زیر، زنگ اخبار داخل محفظه شیشه ای قرار دارد. شما می توانید داخل ظرف را خلاء یا آن را با گاز آرگون، نیتروژن یا اکسیژن پر کنید.
درچه صورت صدای زنگ شنیده می شود؟


لینک دانلود

دوشنبه, 05 تیر 1391 ساعت 12:07

فیلتر رنگی مقابل نور رنگی

در مدل سازی زیر، پرتوی نور سبز، سفید و زرد روی تخته سفید تابیده است؟
شما می توانید چهار فیلتر رنگی (تلق رنگی) را در مقابل پرتوی نور قرار دهید.
به نظر شما با این کار، چه چیزی روی تخته سفید دیده می شود؟


لینک دانلود

دوشنبه, 05 تیر 1391 ساعت 12:04

نور سفید و ظرف رنگ

در این مدل سازی می توانید نور سفید را به چند ظرف رنگ بتابانید.
برای این کار روی ظرف رنگ کلیک کنید سپس روی منشور کلیک نمایید.
چه نتیجه ای از این آزمایش می گیرید؟


لینک دانلود

دوشنبه, 05 تیر 1391 ساعت 12:01

رنگ و نور رنگی

در این مدل سازی، یک توپ رنگی (آبی، زرد، سیاه، قرمز، سفید و سبز) در مقابل نور سفید قرار دارد.
حال تلق رنگی را در مقابل نور سفید قرار دهید، توپ چگونه دیده می شود؟ آیا دلیل این پدیده را می دانید؟


لینک دانلود

دوشنبه, 05 تیر 1391 ساعت 11:59

فیلتر رنگی در مقابل نور سفید

در مدل سازی زیر، نور سفید (که شامل هفت رنگ است) را می توانید از تلق های شفاف قرمز، زرد، آبی و سبز عبور دهید.
وقتی دو تا از این تلق ها در مقابل نور سفید قرار گیرد، آیا در نهایت نوری از آنها خارج می شود؟


لینک دانلود

دوشنبه, 05 تیر 1391 ساعت 11:56

محیط های شفاف برای نور

چند جسم شفاف را نام ببرید.

دوشنبه, 05 تیر 1391 ساعت 11:54

عمق ظاهری کوسه

کوسه را با موس حرکت دهید، آیا این ملوان کوسه را در محل واقعی خود می بینید؟


لینک دانلود

دوشنبه, 05 تیر 1391 ساعت 11:51

سرعت نور در محیط های مختلف

آیا سرعت نور در محیط های مختلف یکسان است؟
برای پاسخ به این سوال روی قسمت های مختلف شکل زیر کلیک کنید.


لینک دانلود


دوشنبه, 05 تیر 1391 ساعت 11:44

بازتاب نامنظم

اجسامی که در شکل زیر می بینید بازتاب منظم دارند یا نا منظم؟