مجید محسنی

مجید محسنی

در این آزمایش دو چوب پنبه داخل ظرف شیشه ای حاوی آب قرار دارد. وقتی ظرف ها را به چرخش در می آوریم مشاهده می کنیم که چوب پنبه ها بر خلاف انتظارمان رو به داخل متمایل می شوند!


لینک دانلود

این بازوی مکانیکی هیدرولیکی است که می تواند کارهای متنوعی را انجام دهد.   


لینک دانلود

طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

جمعه, 22 تیر 1397 ساعت 12:31

مکانیزم پارو زدن قایق

در فیلم زیر مکانیزم پارو زدن قایق را مشاهده می کنید.   


لینک دانلود

طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

جمعه, 22 تیر 1397 ساعت 12:07

مکانیزم کنترل دست نخی!

در اینجا مکانیزم دستی را می بینید که حرکت آن با کشیدن نخ حاصل می شود.  


لینک دانلود

جمعه, 22 تیر 1397 ساعت 11:28

روش ساخت و آزمایش اسپینر کاغذی

در این آزمایش چند آزمایش ساده با اسپینر کاغذی را مشاهده می کنید. 


لینک دانلود

طرز ساخت این اسپینر کاغذی را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

جمعه, 22 تیر 1397 ساعت 11:08

مکانیزم بالابر هیدرولیکی ماشین

در این مکانیزم به کمک نیروی هیدرولیکی، بالابری ساخته شده است که می تواند ماشین ها را بلند کند. 


لینک دانلود

طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

در زیر چند مکانیزم جالب می بینید که در آنها میوه های خندان در حال حرکت هستند.

5202 سیب و گلابی

 

5202 هندوانه خنداناین مکانیزم طوری طراحی شده است که قطعات کوچک (مثل بلوک های مکعب مستطیلی) را به طور منظم و با فاصله زمانی قابل تنظیم به جلو انتقال دهد. اصطلاحا به این مکانیزم فیدر می گویند. 


لینک دانلود

جمعه, 15 تیر 1397 ساعت 12:35

منجنیق - مکانیزم پرتاب سنگ

در اینجا مکانیزم پرتاب سنگ را می بینیدکه با انرژی پتانسیل یک وزنه می تواند سنگی را پرتاب کند. 


لینک دانلود

جمعه, 15 تیر 1397 ساعت 12:22

مکانیزم جالب باز و بسته شدن در

در اینجا مکانیزم باز و بسته شدن دری را می بینید که به طرز جالبی کار می کند!   


لینک دانلود

صفحه1 از456