انرژي پتانسيل و صورت‌هاي آن

همانطور كه مي‌دانيد نان داراي انرژي است.

آيا نان حركت مي‌كند؟! آيا انرژي نان از نوع جنبشي است؟

ملاحظه مي‌كنيد سؤال بي‌ربطي است و جواب آن منفي است!

پس انرژي موجود در نان از چه نوعي است؟

مواردي مثل انرژي موجود در باتري يا انرژي موجود در نفت و گاز يا انرژي موجود در بمب اتمي! را در نظر بگيريد. اين انرژي‌ها از چه نوعي هستند؟

ener02a ener02b


تمامي موارد فوق داراي انرژي هستند، اما در صورت وجود شرايط لازم انرژي آن‌ها ظاهر و آزاد مي‌شود.

ظاهراً در اين موارد، نوعي انرژي ذخيره شده وجود دارد. بر اين اساس اين انرژي‌ها را صورت‌هاي انرژي پتانسيل مي‌دانيم.

در درس‌هاي آينده، اين انرژي‌ها را بررسي مي‌كنيم.